ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคุณธรรมเเละจริยธรรม

ความหมายของคุณธรรม

     คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ
                    

ความหมายของจริยธรรม
      จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทำได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญา และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่น ในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการนำความรู้ ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมเป็นสำนึกภายในของบุคคลที่จะทำดีเพื่อประโยชน์ของตน ผู้อื่น และสังคม ผู้ที่ถือยึดคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้ที่มีสติ โดยคุณธรรมและจริยธรรมมีความสำคัญ ดังนี้              

1. ช่วยให้บุคคลดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยราบรื่นและสงบสุข      

2. ช่วยให้บุคคลมีสติ

3.  ช่วยสร้างความมีระเบียบ

      4. ช่วยให้เกิดกานำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่า

     
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
           
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม