ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดเจียม ธนะไชย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 -พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร พลสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวัฒน์ ขวัญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2539
ชื่อ-นามสกุล : นางไมตรี เยาวหลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล ดันสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพะเนิน อุชุภาพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน