คณะผู้บริหาร

นางนฤมล สีห์รา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0917276095

นางประเกียรติ สว่างวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวรัตนา มุจจลินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายเจริญชัย อ้นเสถียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป