คณะผู้บริหาร

นายพะเนิน อุชุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899092043
อีเมล์ : panoen2505@gmail.com

นางประเกียรติ สว่างวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวรัตนา มุจจลินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นายเจริญชัย อ้นเสถียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป