กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประเกียรติ สว่างวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0831046225

นางประทุมวรรณ อิศเรนทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0819702928