กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรัญญา อัมพะณคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0835292055
อีเมล์ : sopeeda@hotmail.com

นางสาวรัตนา มุจจลินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 077507370

นางสาวปัญญาพร จันทร์เพ็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1