สนับสนุนการสอน

นายนิรันดร์ เเพนุ้ย
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ

นางสาวนันทิกานต์ ทองเผือก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวีพร นาควิรัช
นักการ