กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเจริญชัย อ้นเสถียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2