กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชาญณรงค์ หนูบำรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0944842005
อีเมล์ : doramonzaza12660@gmail.com